បង្កើតមនុស្ស បង្កើតការងារ រកលុយ។

? ដោះស្រាយ #កូដជោគជ័យនៃអាជីវកម្ម Psk2005 ជាមួយប្រព័ន្ធ OTS គ្រប់ជំហាននៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងអាជីវកម្ម។ ដើម្បីជោគជ័យ ជាប់ជំហ៊ានដោយ Ceo Kitchirat Phetrsrikimkaew

 

PSK-Orange-4

Copyright © 2019 PSK2005 All Rights Reserved.

57/78, 57/79, 57/80 ផ្លូវ Nangrong-Pakham ឃុំ Nang Rong ស្រុក Nang Rong ខេត្ត Buriram 31110
044-116-549
psk2005company@gmail.com
PSK-Orange-4

Copyright © 2019 PSK2005 All Rights Reserved.

57/78, 57/79, 57/80 ផ្លូវ Nangrong-Pakham ឃុំ Nang Rong ស្រុក Nang Rong ខេត្ត Buriram 31110
044-116-549
psk2005company@gmail.com