กฏระเบียบและจรรยาบรรณ

บริษัท PSK2005 จำกัด

เป็นบริษัท ฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   มีสมาชิกและผู้สนใจเข้าสู่ธุรกิจของเราเป็นจำนวนมาก   เพื่อให้สมาชิกทำงานได้อย่างราบรื่นบริษัทฯ จึงขอย้ำเตือนสมาชิกถึงกฏจรรยาบรรณนักธุรกิจและสมาชิกพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

กฏระเบียบและจรรยาบรรณ

 1. ต้องไม่ขายสินค้าตัดราคา
 2. ให้การสปอนเซอร์กับผู้มุ่งหวังที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เท่านั้น
 3. ไม่อวดอ้างรายได้ที่ได้จากบริษัทฯ เกินจริง
 4. ไม่อวดอ้างประสิทธิภาพสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์เกินจริง
 5. ไม่ละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้า   และชื่อเรียกทางการค้าของบริษัทฯ
 6. ไม่ทิ้งลูกค้าและพึงบริการด้วยความจริงใจ
 7. ชักชวนผู้มุ่งหวัง ให้เข้าสู่ธุรกิจด้วยความสมัครใจ
 8. ไม่ชักชวนสมาชิกบริษัทฯ เปลี่ยนสายงาน
 9. ไม่อาศัยเครือข่ายธุรกิจ PSK2005   จำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ
 10. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
 11. ไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่น
 12. ยึดมั่นในกฏจรรยาบรรณตลอดเวลา

มาตรการลงโทษ

กรณีเป็นนักธุรกิจกระทำผิดระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณ   โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง   และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่บริษัทฯ เป็นสมควร

 1. ว่ากล่าวตักเตือน
 2. ส่งจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ระงับการจ่ายผลตอบแทน
 4. เพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ
 

แจ้งสมาชิกเพื่อทราบและปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกับ

PSK-Orange-4

Copyright © 2019 PSK2005 All Rights Reserved.

57/78 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
044-116-549
psk2005company@gmail.com
PSK-Orange-4

Copyright © 2019 PSK2005 All Rights Reserved.

57/78 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
044-116-549
psk2005company@gmail.com